ที่อยู่ปัจจุบัน

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จำกัด

34-35 ถ.สามัคคีสุข1 ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

ช่องทางการติดต่อ

เบอร์โทร 074-313-229 , 074-300-662, 074-300-663

เบอร์โทรสาร 074-311-759 แบบอัตโนมัติ

E-Mail

spscreport@gmail.com

E-Mail ฝ่ายสินเชื่อ สำหรับส่งเอกสารเพิ่มเติม

loanspsc@gmail.com