เอกสารเแบบฟอร์มสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จำกัด

เอกสารแบบฟอร์มคำร้องขอกู้(โปรดคลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร)

คำแนะนำการเขียนคำขอกู้ประเภทสามัญ

01.แบบฟอร์มคำขอกู้สามัญเอนกประสงค์ ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ

02.แบบฟอร์มคำขอกู้สามัญเอนกประสงค์ พนักงานราชการ,พนักงานกระทรวงฯ

03.แบบฟอร์มคำขอกู้เงินเพื่อการฌาปนกิจสงเคราะห์

04.แบบฟอร์มคำร้องขอประนอมหนี้

05.แบบฟอร์มคำขอกู้พิเศษ

06.แบบฟอร์มประกอบวัตถุประสงค์การกู้เงินสหกรณ์ กรณีรับเงินกู้เกินสุทธิ 100,000 บาท

07.บันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน

08.แบบฟอร์มให้ความยินยอมและขอความอนุเคราะห์หักเงินชำระหนี้สหกรณ์

09.ขั้นตอนในการกดเงินกู้,เงินฝากของสมาชิก ผ่าน ATM กรุงไทย

10.แบบฟอร์มหนังสือขอรับโอนหนี้

11.แบบฟอร์มกู้สามัญของข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,พนง.ราชการ (เริ่มใช้ตั้งแต่ วันที่ 01 เมษายน 2563)

12.แบบฟอร์มกู้สามัญของพนักงานกระทรวงฯ , ลูกจ้างเงินนอกงบฯ (เริ่มใช้ตั้งแต่ วันที่ 01 เมษายน 2563)

13.แบบฟอร์มยินยอมให้สหกรณ์หักเงินจากบัญชีเงินฝาก

14.แบบฟอร์มหนังสือ ขอพักชำระหนี้(น้ำท่วม)

เอกสารแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์และขอหนังสือรับรอง (โปรดคลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร)

แบบฟอร์มขอยกเลิกรับใบเสร็จรับเงินประจำเดือนแบบกระดาษ

แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงสถานะสมาชิกสมทบเป็นสามัญ

01.แบบฟอร์มคำขอกำหนดวงเงินสำหรับถอนเงินฝากด้วยระบบ ATM ธนาคาร

02.แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ต่อสหกรณ์

03.แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง หุ้น - หนี้- เงินฝาก - รายงานเคลื่อนไหว Statement

04.แบบฟอร์มใบขออนุมัติถ่ายสำเนาเอกสาร (สัญญาเงินกู้,หนังสือค้ำประกัน)

05.แบบฟอร์มใบขออนุมัติยืมเอกสาร

06.แบบฟอร์มแสดงเจตนาการตั้งผู้รับผลประโยชน์

07.แบบฟอร์มหนังสือรับรอง

08.แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม

09.แบบให้หักเงินและเปลี่ยนแปลงการหักเงินได้รายเดือนเข้าบัญชีเงินฝาก

เอกสารแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ (โปรดคลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร)

01.ใบสมัครสมาชิกสามัญและสบทบ

02.ใบสมัครสมาชิกสมทบประเภทญาติ

03.ใบสมัครสมาชิกโอนย้ายระหว่างสหกรณ์

เอกสารแบบฟอร์มใบสมัคร สสธท(โปรดคลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร)

- ใบสมัคร สสธท ประเภทสามัญ ประเภทสมทบ และแบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงข้อมูล