Image Slider
 • เมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2562

 • เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 (ช่วงบ่าย)

 • เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562 (ช่วงเช้า)

 • ktb2
  ktb
  ktbsongkhlahotpital2
  ktbsongkhlahotpital
  bbank2
  bbank
  kbank2
  kbank
  Image Slider
 • ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี2562อ่านเพิ่ม

  รายชื่อผู้มีสิทธิรับการสรรหาผู้แทนสมาชิก ประจำปี2562อ่านเพิ่ม

  จดหมายข่าว ฉบับที่3/2561 เดือนพฤศจิกายน 2561 อ่านเพิ่ม

  จดหมายข่าวสหกรณ์ ฉบับที่ 2/2561 เดือนสิงหาคม 2561อ่านเพิ่ม

  อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

   ทวีสุุข 24 เดือน 3.40
   ทวีสุุข 36 เดือน 3.50
   ทวีสุุข 48 เดือน 3.60
   ทวีสุุข 60 เดือน 3.70
   ฝากประจำ 6 เดือน 3.00
   ฝากประจำ 12 เดือน 3.25
   ออมทรัพย์ 2.00
   ออมทรัพย์พิเศษ 2.25
   เงินกู้ฉุกเฉิน (ผ่านระบบ ATM) 6.50
   เงินกู้สามัญทั่วไปบุคคลค้ำประกัน 6.35
   เงินกู้สามัญทั่วไปใช้ทุนเรือนหุ้น หรือเงินรับฝากค้ำประกัน 5.50
   เงินกู้สามัญเพื่อฌาปนกิจสงเคราะห์ 6.50
   เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาของสมาชิก 6.00
   เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาแก่บุตรสมาชิก 6.00
   เงินกู้พิเศษ เพื่อการเคหะ 5.50
   เงินกู้พิเศษ เพื่อซื้อที่ดิน 5.85
   เงินกู้พิเศษเพื่อการทั่วไป 6.10
   เงินกู้พิเศษเพื่อลงทุน 7.00

  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  วันนี้
  22
  รวมทั้งหมด
  13,256