Image Slider
 • เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2560

 • เมื่อวันที่ 09 กันยายน พ.ศ.2560

 • ณโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา เมื่อวันที่ 08 กันยายน พ.ศ.2560

 • ktb2
  ktb
  ktbsongkhlahotpital2
  ktbsongkhlahotpital
  bbank2
  bbank
  kbank2
  kbank
  Image Slider
 • จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกผู้เสียชีวิตที่ไม่ได้แต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์อ่านเพิ่มเติม

  รายชื่อผู้ได้รับรางวัลโครงการสหกรณ์ชวนประหยัดไฟ ประจำปี 2560อ่านเพิ่มเติม

  เสนอราคาค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจำปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายนอ่านเพิ่มเติม

  อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

   ทวีสุุข 24 เดือน 4.10
   ทวีสุุข 36 เดือน 4.20
   ทวีสุุข 48 เดือน 4.30
   ทวีสุุข 60 เดือน 4.40
   ฝากประจำ 6 เดือน 3.75
   ฝากประจำ 12 เดือน 4.00
   ออมทรัพย์ 2.75
   ออมทรัพย์พิเศษ 3.00
   เงินกู้ฉุกเฉิน (ผ่านระบบ ATM) 6.75
   เงินกู้สามัญทั่วไปบุคคลค้ำประกัน 6.50
   เงินกู้สามัญทั่วไปใช้ทุนเรือนหุ้น หรือเงินรับฝากค้ำประกัน 5.80
   เงินกู้สามัญเพื่อฌาปนกิจสงเคราะห์ 6.50
   เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาของสมาชิก 6.00
   เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาแก่บุตรสมาชิก 6.00
   เงินกู้พิเศษ เพื่อการเคหะ 5.80
   เงินกู้พิเศษ เพื่อซื้อที่ดิน 6.00
   เงินกู้พิเศษเพื่อการทั่วไป 6.25
   เงินกู้พิเศษเพื่อลงทุน 7.00

  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์