Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมนูหลัก
ทำเนียบสหกรณ์ฯ ระเบียบ ข้อบังคับ สวัสดิการ ผลการดำเนินงาน ข่าวประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2558
วันที่ เช้า
10.00-12.00
บ่าย
13.00-15.00
2/09/58 11.30-15.00 ร.พ.สมเด็จฯ
3/09/58 ร.พ.ควนเนียง ร.พ.รัตภูมิ
8/09/58 11.30-15.00 ร.พ.เทพา
9/09/58 ร.พ.ปาดังเบซาร์ ร.พ.สะเดา
10/09/58 11.30-15.00 ร.พ.ระโนด
15/09/58

-

ร.พ.สิงหนคร
16/09/58 11.30-15.00 ร.พ.จะนะ
18/09/58

-

ร.พ.ธัญญารักษ์
22/09/58 11.30-15.00 ร.พ.สทิงพระ
สวัสดีสมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกๆท่าน
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Posted By: Aministrator Date: 02/09/2558
image

โครงการคนดีศรีสหกรณ์ ประจำปี 2558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Posted By: Aministrator Date: 25/08/2558
image

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่นิติกร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Posted By: Aministrator Date: 22/08/2558
image

รับสมัครเพื่อการสรรหาตำแหน่งประธานกรรมการ ,กรรมการดำเนินการ ชุดที่35 และเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ ปีบัญชีสหกรณ์ 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Posted By: Aministrator Date: 21/08/2558
image

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Posted By: Aministrator Date: 29/06/2558
image

จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกผู้เสียชีวิตที่ไม่ได้ตั้งผู้รับผลประโยชน์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Posted By: Aministrator Date: 29/06/2558
image

กำหนดการยื่นข้อเสนอขายที่ดินและหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Posted By: Aministrator Date: 29/06/2558
image

กำหนดการยื่นซองเสนอราคาค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มสมาชิก ประจำปี 2558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Posted By: Aministrator Date: 24/06/2558
image

โครงการสหกรณ์ถวายเทียนพรรษา 9 วัด และรักษาสิ่งแวดล้อมในจังหวัดสงขลา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Posted By: Aministrator Date: 02/03/2558
image

จดหมายข่าวปีที่ 34 ฉบับที่ 1/58 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2558 )

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Posted By: Aministrator Date: 02/03/2558
image

แต่งตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ประจำหน่วย  ชุดที่  8 / 2558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Posted By: Aministrator Date: 02/03/2558
image

รางวัลแห่งความภูมิใจ
ผลงานเพื่อสมาชิกและขบวนการสหกรณ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Posted By: Aministrator Date: 02/03/2558
image

จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกผู้เสียชีวิตที่ไม่ได้ตั้งผู้รับผลประโยชน์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Posted By: Aministrator Date: 03/02/2558
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ทวีสุุข 24 เดือน 4.30%
ทวีสุุข 36 เดือน 4.40%
ทวีสุุข 48 เดือน 4.50%
ทวีสุุข 60 เดือน 4.60%
ฝากประจำ 6 เดือน 4.50%
ฝากประจำ 12 เดือน 4.75%
ออมทรัพย์พิเศษ 3.75%
ออมทรัพย์ 2.75%
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน (ผ่านระบบ ATM) 6.75%
เงินกู้สามัญเงินฝากค้ำประกัน 6.00%
เงินกู้สามัญหุ้นค้ำประกัน 6.00%
เงินกู้สามัญบุคคลค้ำประกัน 6.50%
เงินกู้สามัญเพื่อฌาปนกิจสงเคราะห์ 6.50%
เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาของสมาชิก 6.25%
เงินกู้พิเศษ เพื่อการเคหะ 6.00%
เงินกู้พิเศษ เพื่อซื้อที่ดิน 6.25%
เงินกู้พิเศษเพื่อลงทุน 7.00%