Image Slider
 • เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2560

 • เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

 • เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2560

 • ktb2
  ktb
  ktbsongkhlahotpital2
  ktbsongkhlahotpital
  bbank2
  bbank
  kbank2
  kbank
  Image Slider
 • รายชื่อบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2561อ่านเพิ่มเติม

  ประกาศยื่นเสนอแบบร่างออกแบบอาคาร สำนักงานหสกรณ์แห่งใหม่อ่านเพิ่มเติม

  ระเบียบการส่งค่าหุ้นสะสมรายเดือน และการลดส่งค่าหุ้น พ.ศ.2560อ่านเพิ่มเติม

  จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกผู้เสียชีวิตที่ไม่ได้แต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์ น.ส.บังอร จุลพงศ์อ่านเพิ่มเติม

  อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

   ทวีสุุข 24 เดือน 3.90
   ทวีสุุข 36 เดือน 4.00
   ทวีสุุข 48 เดือน 4.10
   ทวีสุุข 60 เดือน 4.20
   ฝากประจำ 6 เดือน 3.50
   ฝากประจำ 12 เดือน 3.75
   ออมทรัพย์ 2.50
   ออมทรัพย์พิเศษ 2.75
   เงินกู้ฉุกเฉิน (ผ่านระบบ ATM) 6.75
   เงินกู้สามัญทั่วไปบุคคลค้ำประกัน 6.50
   เงินกู้สามัญทั่วไปใช้ทุนเรือนหุ้น หรือเงินรับฝากค้ำประกัน 5.80
   เงินกู้สามัญเพื่อฌาปนกิจสงเคราะห์ 6.50
   เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาของสมาชิก 6.00
   เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาแก่บุตรสมาชิก 6.00
   เงินกู้พิเศษ เพื่อการเคหะ 5.80
   เงินกู้พิเศษ เพื่อซื้อที่ดิน 6.00
   เงินกู้พิเศษเพื่อการทั่วไป 6.25
   เงินกู้พิเศษเพื่อลงทุน 7.00

  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  วันนี้
  20
  รวมทั้งหมด
  7,287